X
GO

Leerlingenaanname

Wilt u contact met de aannamecommissie?

 • Graag mailen naar aanmelding@svszeist.nl. U krijgt in de regel binnen een week een reactie van de aannamecommissie. Uitgezonderd schoolvakantietijd.
 • Het is niet mogelijk om de aannamecommissie direct telefonisch te bereiken. Indien noodzakelijk zal na contact via email een (telefonische-) afspraak gemaakt worden.

Het laatste nieuws over de aanmeldingen voor het volgende schooljaar treft u aan op deze pagina


Aanmelding

De Stichtse Vrije School (SVS) is een school voor het vmbo-t, havo en vwo niveau biedt plek aan 140 leerlingen in klas 7. Onze klassen zijn heterogeen, wat betekent dat wij met drie niveaus in 1 klas werken. De niveaus zullen zoveel mogelijk evenredig verdeeld worden over de klassen.
Sinds een aantal jaar is het advies van de basisschool leidend bij de aanmelding (wet Dekker). Het advies van de basisschoolleraar gaat gepaard met een overzicht van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie leerjaren (groep 6, 7 en 8). De leerkracht kan vroegtijdig in contact treden met de aannamecommissie voor advies indien er twijfel is over een aanmelding. Samen kijken we of het in het belang van het kind is om tot plaatsing op de SVS over te gaan.

Bij leerlingen met leer- of gedragsproblematiek, een lichamelijke handicap alsmede bij leerlingen die binnen het autistisch spectrum vallen, is individueel overleg en de vraag om vroegtijdig advies van de aannamecommissie belangrijk. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de leerling ook werkelijk op de juiste plaats terecht komt.

 

Procedure

1. Aanmeldingsformulier

De leerkracht van klas 6 (groep 8) van de basisschool deelt met ons via OT het overdrachtsdossier. Daarnaast vragen wij ouders/verzorgers gegevens met ons te delen (o.a. NAW gegevens en aanvullende informatie) via LeerlingAanmelden.nl

 

2. Advies

Voorafgaand aan de feitelijke aanmelding is het raadzaam om de dossiers van de leerling waarbij enige twijfel bestaat of de SVS het passende onderwijs biedt, aan de aannamecommissie voor te leggen. Tot aan de kerstvakantie verloopt dit contact aanvankelijk op schoolniveau, dus via de leerkracht of IB-er van de basisschool.
Vrijeschoolonderwijs is op bepaalde punten anders dan andere vormen van onderwijs. Daarom is ons onderwijs niet voor elke leerling passend om tot optimale ontwikkeling te komen. Wij willen graag iedere leerling een passende onderwijsplek bieden en onderstaande aandachtspunten geven aan welke competenties op de vrijeschool (extra) belangrijk zijn en waarop het advies van de aannamecommissie gebaseerd zal zijn.

 • De leerling / ouders weten wat het vrijeschoolonderwijs inhoudt en kiezen bewust voor deze vorm van onderwijs: zij zijn bereid om ook de extra tijd en inspanning die het vrijeschoolprogramma vraagt te leveren.
 • de leeftijd en/of ontwikkeling van de leerling past bij de ontwikkelingsstof van de brugklas (vanwege de specifiek leeftijdsgebonden opbouw van het leerplan van de vrije school).
 • de leerling heeft ten minste een vmbo-T uitstroom profiel.
 • de leerling kan minimaal een gemiddeld tempo van werken aan; immers, in de 3-jarige brugklas zitten mavo, havo en vwo bij elkaar.
 • mogelijk beperkte vermogens op het ene gebied, worden gecompenseerd door sterkere vermogens op een ander gebied.
 • de leerling kan zelfstandig schoolwerk plannen en organiseren; er wordt minder gebruik gemaakt van boeken en methodes.
 • de leerling kan in klassen- en schoolverband goed mee in de routine van afspraken (op tijd zijn, agenda bijhouden, schoolspullen bij zich hebben, lesroosters lezen, schoolregels naleven).
 • bij leer-, gedrags- of sociale problematiek moet individueel worden bezien of de school kan voorzien in de onderwijs/ondersteuningsbehoefte . Bij meervoudige problematiek zullen wij negatief adviseren (zie ook Passend Onderwijs).

 

3. Feitelijke aanmelding

Een leerling is officieel aangemeld na het ontvangen van het overdrachtsdossier (het onderwijskundig rapport) via de leerkracht van de basisschool. Wij verzoeken de basisscholen om een LVS van groep 6 t/m 8 toe te voegen. Een volledig dossier is van groot belang voor een tijdige verwerking. De exacte sluitingsdatum wordt via de gezamenlijke voorlichtingsfolder van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht bekend gemaakt. Deze datum geldt ook voor aanmeldingen van buiten deze regio.
Dit jaar kan een leerling worden aangemeld door de leerkracht vanaf 15 maart 2024. De uiterste aanmelddatum en -tijd betreft 31 maart 2024 om 12:00 uur. Daarnaast vragen wij van de ouders van wie het kind door de basisschool wordt aangemeld bij de Stichtse Vrije School om zelf via WIS LeerlingAanmelden.nl aanvullende informatie voor het leerlingvolgsysteem te verstrekken om het aannameproces af te ronden.

 

4. Plaatsing

Nadat de leraar en/of intern begeleider (bij twijfel in overleg met de aannamecommissie) tot een weloverwogen advies is gekomen kan bepaald worden of de leerling kan worden geplaatst. Daarnaast hebben leerlingen van de aangesloten vrije basisscholen hebben voorrang bij plaatsing, evenals vervolgens leerlingen die een broer of zus bij ons op school hebben of een ouder die bij ons werkzaam is.
Dit jaar is de plaatsingsprocedure veranderd en zal plaatsing via een centrale loting gebeuren, welke geldt voor alle scholen in het samenwerkingsverband. Zij houden dan de volgende volgorde aan bij plaatsing.
Na plaatsing van de vrijeschoolleerlingen, volgen broertjes/zusjes en kinderen van medewerkers, daarna volgen:

 1. de leerlingen die woonachtig zijn binnen de regio van het samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht (ZOUT).
 2. de leerlingen woonachtig buiten het samenwerkingsverband ZOUT

Voor de meivakantie ontvangen de ouders/verzorgers via email een plaatsingsbesluit.

 

5. Kennismaking

Medio juni ontvangen de ouders/verzorgers een brief waarin de naam van de klassenleraar bekend wordt gemaakt. Tevens zit daarbij een uitnodiging voor een kennismakingsmoment met de nieuwe klas en met de klassenleraar die de leerlingen de eerste twee jaar (klas 7 en 8) onder zijn of haar hoede neemt.

Aanmelding voor de Tobiasstroom

Voor leerlingen met VMBO-basis en -kader niveau, met 1-3 jaar leerachterstand op minimaal 2 didactische gebieden (lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen)
is er de Tobiasstroom, voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. Voor meer informatie over de Tobiasstroom verwijzen we u graag naar: