GO

De schoolleiding

Op de meeste vrije scholen zijn veel leraren betrokken bij algemene schoolzaken, zowel in de beleidsvorming als in de dagelijkse uitvoering. De toenemende behoefte aan professionaliteit en duidelijkheid heeft er echter wel toe geleid, dat er sprake is van een concentratie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het schoolmanagement.

Op de Stichtse Vrije School is de schoolleiding het eerste aanspreekpunt voor algemene beleidszaken. Deze draagt onder voorzitterschap van de rector tevens verantwoordelijkheid voor het totale reilen en zeilen van de school.

De schoolleiding bestaat naast de rector uit een conrector. Met ingang van schooljaar 2013-2014 is de organisatiestructuur aangepast. In de dagelijkse zaken en de beleidsvoorbereiding werkt de schoolleiding nauw samen met de team­leiders van de jaargroepen en de Tobiasstroom. Zij worden daarbij ondersteund door diverse leraren met een specifiek taakgebied dat team overstijgend is.

De schoolleiding van de overkoepelende scholengemeenschap wordt gevormd door het Management Team. Hierin hebben zitting de vestigingsleiders (rectoren), per vestiging een ander lid van de betreffende schoolleiding of een collega die op de betreffende vestiging verantwoordelijk is voor de pedagogische ontwikkelingen en de bestuurder. Dit zevental komt regelmatig bijeen om gemeenschappelijke ontwikkelingen en beleidszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen.

De bestuurder komt regelmatig op elke vestiging om financiële en rechtspositionele aangelegenheden te bespreken. De drie vestigingen zijn op de meeste werkgebieden autonoom. In de praktijk hebben leerlingen, ouders en medewerkers dan ook uitsluitend te maken met de schoolorganisatie en schoolleiding zoals die per vestiging is ingericht. De rectoren zijn eindverantwoordelijk voor het algemene beleid en de uitvoering daarvan op hun vestiging.

De rector van de Stichtse Vrije School is de heer G. Roeters van Lennep

Teams en teamleiders

Alle medewerkers van de Stichtse Vrije School zijn lid van een team dat wordt aangestuurd door een teamleider. De teams vergaderen met regelmaat over onderwerpen die de specifieke jaarlagen betreffen.

Ook vinden hier klassen- en leerlingenbesprekingen plaats en wordt informatie uitgewisseld over pedagogische, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen.

Teamleiders werken nauw samen met elkaar en de rector en de conrector. Zij vormen het middenkader en functioneren als een brug tussen directie en medewerkers. In het jaarboekje en op de website vindt u het overzicht van de teamleiders.

Organigram

Pedagogische vergadering

Wekelijks komt het lerarencollege bijeen in de pedagogische vergadering. De pedagogische vergadering vormt het kloppende hart van de school. Hier vinden klassen- en leerlingenbesprekingen plaats en wordt informatie uitgewisseld over pedagogische, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen. Daarnaast vindt een gezamenlijke studie plaats ter inhoudelijke verdieping. De pedagogische vergaderingen vinden gedeeltelijk plenair en gedeeltelijk in teams plaats.

Coördinatoren

Op de Stichtse Vrije School worden veel organisatorische zaken gedaan door de coördinatoren. Voor een overzicht van de coördinatoren waar ouders en/of leerlingen direct mee te maken kunnen krijgen zie jaarboekje/website.

De Medezeggenschapsraad

De school kent een overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) en per vestiging een deelraad (dMR). Meer informatie over de medezeggenschap kunt u vinden op de pagina van dMR

Ouderplatform

De Stichtse Vrije School heeft een Contactouderplatform (COP), hierin is iedere klas vertegenwoordigd door middel van een contactouder. Voor meer informatie zie Contactouderplatform en Contact: wie doet wat?

De juridische grondslag

Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het bestuur (de bestuurder) van de Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs.

De Stichtse Vrije School is formeel een nevenvestiging van deze Scholengemeenschap, met als hoofdvestiging het Karel de Grote College te Nijmegen en als tweede nevenvestiging het Novalis College te Eindhoven.

De Tobiasstroom is formeel een zorglocatie (LWOO) van de vestiging Stichtse Vrije School.

De bestuurder van de stichting is tevens algemeen directeur van de totale scholengemeenschap. Om te voldoen aan de moderne normen voor scheiding van bestuur en toezicht, kent de stichting ook een Raad van Toezicht. Deze wordt gevormd door 6 leden, meestal (oud-)ouders. De namen en adressen van deze raadsleden vindt u op de website en in het jaarboekje. De Raad van Toezicht overlegt regelmatig met de bestuurder en afwisselend ook met de leden van het Management Team van de scholengemeenschap.