X
GO

Leerlingbegeleiding

Elke 7e en 8e klas heeft een eigen klassenleraar. Deze speelt de centrale rol in de begeleiding van klas en leerlingen. Er wordt naar gestreefd, dat hij/zij de klas gedurende twee jaren (klas 7 en 8) begeleidt. Vanaf de 9e klas heeft iedere klas een of twee mentoren, die de klas gedurende twee tot vier jaar begeleiden. Omwille van kostenefficiëntie moeten de klassen na het 10e leerjaar (na de uitstroom van geslaagde mavoleerlingen) soms opnieuw worden samengesteld. Dit betekent dan ook een wisseling van mentoren. De klassenleraar/mentor heeft een coördinerende taak in contacten met ouders, leerlingen en leraren. De klassenleraar/mentor verzorgt tevens de organisatie van werkweken, toneelstukken en ouderavonden. Leerlingen kunnen zich met een vraag of voor het bespreken van een persoonlijke kwestie tot de klassenleraar/ mentor richten, maar kunnen ook met een leraar naar eigen keuze of met de schoolorthopedagoog /GZ-psycholoog contact opnemen. Vanaf de 10e klas hebben de leerlingen een eigen studiebegeleider. De taak van de studiebegeleider is ervoor te zorgen dat de leerling steeds een juist en helder beeld van zijn eigen werksituatie heeft en dat hij/zij zich bewust is van de te maken keuzes en stappen. In bijzondere gevallen kan vanuit het zorgteam speciale begeleiding aan leerlingen gegeven worden. Afspraken hierover lopen via de mentor/klassenleraar en de zorgcoördinator.

Individuele gesprekken

Op de Stichtse Vrije School vinden wij persoonlijk contact met de leerlingen belangrijk. Gesprekken in klassenverband, maar ook individuele gesprekken met klassenleraar/mentor of een willekeurige leerkracht vinden regelmatig plaats. Daarnaast zijn er een aantal geplande gespreksmomenten. In de tweede helft van de 10e klas vindt met iedere leerling een zogenaamd ‘tiendeklasgesprek’ plaats, met de eigen mentor(en). In overleg met de leerling kunnen ouders bij zo’n gesprek uitgenodigd worden. In het gesprek blikt de leerling terug op de schooltijd en kijkt hij/zij vooruit naar de toekomst. In de laatste klas van de vrije school kiest iedere leerling een leraar met wie hij/zij het eindgesprek voert. Ze kijken samen terug op de schoolloopbaan en op de persoonlijke ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt op de vrije school. In een serie lerarenvergaderingen aan het einde van het jaar worden alle laatstejaars besproken, waarna de betrokken leraar een karakterisering van de leerling schrijft in het eindgetuigschrift.

De decaan

In de hogere klassen moeten leerlingen keuzes maken met betrekking tot mogelijke vervolgopleidingen. De decanen kunnen de leerlingen hierin begeleiden. Er is een decaan voor havo en vwo, een voor mavo en een voor de praktische stroom. Zij geven ook inlichtingen over vervolgopleidingen. In de 9e klassen wordt tevens een periodeweek besteed aan oriëntatie op studie en beroep. Zie ook de pagina van de decaan.

Het Zorg en Advies team

Het zorg en advies team onderzoekt passende ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met speciale onderwijs- of zorgbehoeften. Dit gebeurt op basis van zorgvragen die leerkrachten voorleggen. We kijken hierbij naar onze eigen ondersteuningsmogelijkheden en eventueel benodigde ondersteuning van buitenaf.

Voor meer informatie over het zorg en advies team, klik hier

Schoolcoaches

Het zorg en advies team wordt bijgestaan door schoolcoaches. Er kan een schoolcoach worden toegewezen door het zorg en advies team. Dit gebeurt na een zorgvuldig voortraject. Hierin wordt bekeken welke ondersteuning passend is. Interne begeleidingstrajecten door schoolcoaches kunnen plaatsvinden op het gebied van planning en organisatie, monitoring van welzijn, oplossing van praktische problemen binnen het onderwijssysteem. De schoolcoaches hebben geen therapeutische functie. Voor therapeutische begeleidingstrajecten wordt via het zorg en advies team doorverwezen naar externe hulpverlening (zoals psychologen).

Hulpuren en inhaalmiddagen

Om te grote verschillen in kennis en vaardigheden te voorkomen, heeft de school enige jaren geleden voor de klassen 7 en 8 de hulpuren ingesteld. Nadruk ligt op taal- en rekenonderwijs. Leerlingen kunnen zichzelf hiervoor aanmelden en leraren kunnen leerlingen hiervoor oproepen. In deze uren krijgen leerlingen extra uitleg en kunnen ze vaardigheden oefenen. Voor het inhalen van proefwerken en overhoringen zijn er de zogenaamde inhaalmiddagen en inhaaldagen. De leerling moet zich daar zelf voor opgeven. De hulpuren en inhaalmiddagen zijn niet vrijblijvend. Als een leerling die door een leraar is opgeroepen niet op een hulpuur verschijnt, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd verzuim. Voor het inhalen van toetsen moet de leerlingen van de eerstvolgende gelegenheid gebruik maken, anders vervalt de inhaalmogelijkheid. Voor alle klassen is er een keer per maand een inhaalmiddag om achterstallig werk in te halen.