X
GO

Statistische gegevens

Examenresultaten

De school heeft een lange traditie van gemiddeld goede eindexamenresultaten. De aandacht die de brede ontwikkeling van de leerling op school krijgt, gaat kennelijk niet ten koste van meetbare leerresultaten. Naar onze overtuiging heeft een brede evenwichtige ontwikkeling, in samenhang met heterogene lesgroepen juist een positief, verdiepend effect op de leer- en ontwikkelvermogens van de leerlingen.

De slagingspercentages en gemiddelde Centraal Examencijfers van de afgelopen jaren zijn weergegeven in nevenstaande tabel, met tussen haakjes de landelijke gemiddelden voor de slagingspercentages en voor de CE-cijfers de door de onderwijsinspectie gehanteerde resultaatnormen voor onze school. Deze normen zijn gebaseerd op onze leerlingenpopulatie in relatie tot de landelijke gegevens. In het schooljaar 2019-2020 zijn er landelijk geen Centrale Examens afgenomen, vanwege de covid-19 maatregelen. De landelijke slagingspercentages zijn in dat jaar 98-99%.

 

Jaar mavo (vmbo-t) havo vwo
  Geslaagd: CE-eindcijfer: Geslaagd: CE-eindcijfer: Geslaagd: CE-eindcijfer:
2021-22  97%  6,6  95%  6,6  98%  6,5
2020-21  94%  6,6  98%  6,6  98%  6,4
2019-20  99%  nvt  96%  nvt  100%  nvt
2018-19  88%  6,6  96%  6,6  88%  6,8
2017-18  94%  6,5  90%  6,6  95%  6.7
Gem. 94% (95%) 6,6 (6,2) 95% (91%) 6,6 (6,2) 96% (94%) 6,6 (6,3)
  N.B.: Bij de relatief kleine tot zeer kleine aantallen leerlingen die bij ons (in een vak) examen doen kan het resultaat van een enkele leerling het gemiddelde cijfer en/of de slagingspercentages merkbaar beïnvloeden. Dit leidt tot schommelingen in de gemiddelden die niet altijd samenvallen met de landelijke schommelingen. Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/Vensters-VO.

 

Verhouding uitstroomniveau tot de adviezen vanuit het basisonderwijs

Het ministerie van onderwijs publiceert jaarlijks de gegevens met betrekking tot het examenniveau waar de leerlingen in het derde leerjaar VO worden geplaatst, in relatie tot het advies dat zij hebben gekregen bij het verlaten van de basisschool. Voor leerlingen op een school voor mavo/havo/vwo hanteert de inspectie de vergelijkingsnorm, dat gemiddeld 0,55% van de leerlingen in het derde leerjaar lager geplaatst wordt dan het basisschooladvies.

Voor ons zijn die plaatsingsgegevens in het derde leerjaar niet relevant (niet te duiden), omdat we in het derde leerjaar nog heterogene klassen hebben en er voor de leerlingen nog geen examenrichting is bepaald.

Wij houden zelf een overzicht bij van de examenniveaus bij de overgang van leerjaar vier naar leerjaar vijf (eind tiende klas). Sommige leerlingen stromen dan uit naar een MBO-opleiding met een mavo-diploma, de andere leerlingen stromen door naar de 11e klas met als examenrichting havo of vwo. Dat is het laatste moment waarop we alle leerlingen nog in beeld hebben en hierna verandert er ook niet veel meer voor wat betreft de gekozen examenrichting. In de tiende klas vinden er nog wel wisselingen plaats.

Uit onze gegevens blijkt dat over de afgelopen vijf jaar gemeten, aan het einde van de tiende klas (vierde leerjaar) gemiddeld 35% van de leerlingen een “hogere” examenrichting volgt/gaat volgen en 9% een “lager” examenniveau. De overige leerlingen volgen een examentraject dat gelijk is aan het basisschooladvies, of het advies is niet bekend (ca. 3%: latere instroom, of instroom vanuit buitenland). Het netto gemiddelde is dus 26% hoger dan het basisschooladvies.

 

Statistische gegevens met betrekking tot door- en uitstroom schooljaar 2021-2022

     2021-22    
Percentage leerlingen dat zonder diploma of voortzetting van het onderwijs elders, de school heeft verlaten: 0%
Percentage leerlingen dat op school of gedetacheerd in het vavo-onderwijs (incl. leerlingen die voor het examen gezakt zijn) een leerjaar doubleert: 1%
Alle overige leerlingen hebben hun schoolloopbaan op de SVS of een andere school voortgezet of hebben met een diploma de school verlaten: 99%