X
GO

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met het “Passend Onderwijs” wordt beoogd voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs te bieden. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Op de Stichtse Vrije School doen we al sinds de oprichting ons best om de leerlingen op school te bieden wat ze nodig hebben. Met invoering van de Wet Passend Onderwijs, zijn er nu nieuwe landelijke en regionale afspraken gemaakt over wat we onder goede ondersteuning verstaan en wat de verschillende scholen daarvoor te bieden hebben. Omdat de verwachtingen en mogelijkheden verschillen, is het van belang dat hierover duidelijkheid voor leerlingen ouders, en scholen bestaat.

Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen scholen een zogeheten „zorgplicht‟. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het voortgezet speciaal onderwijs. Voor leerlingen die het echt nodig hebben, kan namelijk nog steeds een beroep op het speciaal onderwijs gedaan worden.

Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

In het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht werkt de Stichtse Vrije School al geruime tijd samen met de andere scholen met het oog op de invoering van Passend Onderwijs.

Aanmelding en toelating

Ouders/verzorgers kiezen zelf een school voor hun kind, ook als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Bij deze schoolkeuze kunnen zij zich laten leiden door de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel (zie link hieronder).

De school bepaalt, indien mogelijk voorafgaand aan de aanmelding in overleg, of zij aan de ondersteuningsvraag van het kind tegemoet kan komen. De school streeft er naar dat alle leerlingen geplaatst kunnen worden op de school van aanmelding. Kan de school de benodigde ondersteuning niet of in onvoldoende mate bieden, dan zoekt de school – na overleg met de ouders – een beter passende plek, binnen het regulier of speciaal onderwijs. Zo komt het kind terecht op de school die zo goed mogelijk bij hem of haar past.

Er zijn twee redenen voor doorverwijzing naar een andere school:

  • De school kan niet voldoen aan de specifieke ondersteuningsvraag. 
  • Een teveel aan leerlingen met ondersteuningsvragen kan de ondersteuningsmogelijkheden van de school te boven gaan.

 

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen kunt u een email sturen naar: aanmelding@svszeist.nl

Voor algemene en achtergrondinformatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zou.nl) en de landelijke website www.passendonderwijs.nl. Laatstgenoemde website bevat een uitgebreid onderdeel voor ouders en leerlingen.

 

Door op deze link te klikken kunt u het schoolondersteuningsprofiel downloaden van de Stichtse Vrije School