GO

Schoolkosten

Ouderbijdragen en financiën

Aan de ouders van leerlingen van de Stichtse Vrije School, inclusief de examenklas, wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De vrijwillige bijdragen van Vrije Scholen liggen gemiddeld hoger dan bij de meeste andere scholen voor voortgezet onderwijs. De oorzaak hiervan ligt in de behoefte aan bekostiging van de vele extra activiteiten en lessen op gebied van toneel, muziek, handvaardigheid en het (niet-examengerichte) brede periodeonderwijs in de hogere klassen. Ook de kwaliteitsnormen die de vrije school stelt op het gebied van bijvoorbeeld de kunstvakken (extra salariskosten door splitsing van klassen, kosten voor gereedschap) en de pianobegeleiding bij euritmie en koor worden hieruit bekostigd.


Vrijwillig

Deze ouderbijdrage is ook echt vrijwillig: geen leerling wordt geweigerd of van school gestuurd als ouders/verzorgers deze bijdrage niet kunnen of willen opbrengen. Aan de andere kant is duidelijk dat de school alleen dankzij ouderbijdragen het leerplan optimaal kan uitvoeren. Ouders verbinden zich tot betaling van het door hen bepaalde bedrag via ons inningssysteem WIScollect. Deze verbintenis geldt telkens voor één schooljaar. Indien de situatie verandert (een leerling komt of vertrekt in de loop van het jaar of de financiële situatie van de ouders wijzigt) kan het bedrag worden aangepast. Gespreide betaling is mogelijk.

Bestemming

Over de voorgenomen bestemming van de bijdragen worden ouders (voor zover mogelijk) vooraf geïnformeerd in de toelichting die aan het begin van het schooljaar aan alle ouders via WIScollect wordt gestuurd.

Met betrekking tot de bestemming en de hoogte van de ouderbijdragen heeft de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Aan het eind van elk schooljaar wordt door de schoolleiding aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad verantwoording afgelegd over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en worden afspraken gemaakt over de schoolkosten voor het volgende schooljaar.

De subsidie van de overheid bedraagt ruim 93% van de inkomsten. Door ouders wordt ca. 6,5% opgebracht. Tegelijk met de invoering van de lumpsumfinanciering zijn de voorschriften van de overheid voor de besteding van de subsidie verruimd: het geld kan op elke manier worden aangewend die het bestuur goeddunkt. Daardoor is het niet mogelijk gedetailleerd aan te geven wat uit de subsidie wordt betaald en waarvoor de ouderbijdragen worden gebruikt.

Uit de begroting zijn de volgende indicatieve gegevens betreffende de besteding van de ouderbijdrage te destilleren: lessen toneel: € 50.000/ koorzang & muziek: € 50.000 /euritmie: € 40.000 / pianobegeleiding € 15.000 / splitsingen en extra kunstvakken: € 50.000 / lessen oriëntatie: € 40.000 / kunstgeschiedenis: € 16.000 / extra lokalen: € 6.000.
Een afzonderlijk deel van de ouderbijdrage wordt gevormd door de afdracht aan de landelijke vrije schoolbeweging van ongeveer € 16.000. Dit bedrag wordt door onze school aan de Vereniging van Vrije Scholen overgemaakt. Vanuit de Vereniging worden de belangen van de individuele scholen en de vrije schoolbeweging als geheel behartigd in overleg met het ministerie en worden bijzondere projecten, onderzoeken en onderlinge uitwisselingen gecoördineerde geïnitieerd (zie ook: www.vrijescholen.nl).

Informatie over de bijzondere kosten voor excursies en werkweken vindt u als een te downloaden document aan de rechterkant van deze pagina. Eveneens wordt u geïnformeerd over de actuele kosten hiervan via de klassenleraar of de mentor van uw kind.