GO

Latere instroom

De sluitingsdatum voor latere aanmelding is inmiddels verstreken (1 juni). Aanmelden voor schooljaar 2020/2021 is niet meer mogelijk.

Leerlingenaanname (mavo/havo/vwo)

De Stichtse Vrije School is als vestiging van de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs, officieel erkend als school voor vmbo-t, havo en vwo. Daarnaast is er de Tobiasstroom voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs. De Tobiasstroom heeft een aparte locatie en een apart aannamebeleid (zie Aanname Tobiasstroom).

Leerlingen die op onze school geplaatst worden dienen in verband met de heterogene klassensamenstelling (mavo-, havo- en vwo-leerlingen, zitten gedurende een 3 jarige brugklasperiode bij elkaar in de klas) en het daaruit voortvloeiende hogere aanspreekniveau, minimaal een vmbo-T advies te hebben van het basisonderwijs.

Maar intelligentie zegt niet alles; voldoende eigen structuur, zelfstandigheid, werkdiscipline en motivatie zijn eveneens van belang voor een goed functioneren binnen ons vrije schoolonderwijs.

Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is het belangrijk dat er een goed antwoord kan worden gegeven op zijn/ haar specifieke onderwijsvraag.

Bij leerlingen met leer- of gedragsproblematiek, een lichamelijke handicap alsmede bij leerlingen die binnen het autistisch spectrum vallen, is individueel overleg en de vraag om vroegtijdig advies van de aannamecommissie belangrijk. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de leerling ook werkelijk op de juiste plaats  terecht komt.