GO

Latere instroom

Hiervoor gelden de volgende afspraken:

  1. instroom kan alleen aan het begin van een nieuw schooljaar.
    (uitgezonderd verhuissituaties van leerlingen die op dat moment al op een vrije school zitten).
  2. alleen in de 8e en 9e klas (tweede en derde leerjaar) kunnen leerlingen instromen (uitgezonderd verhuissituaties van leerlingen die elders al op een vrijeschool zitten).
  3. na 1 juni worden geen aanmeldingen meer in behandeling genomen. Het volledige dossier moet dus op 1 juni binnen zijn. 
  4. de leerling moet in alle vakken voldoende resultaat hebben geboekt op het rapport dat op 1 juni wordt aangeleverd. De uitzondering hierop geldt alleen voor Grieks en/of Latijn. De leerling mag op het moment geen achterstanden hebben door niet of te laat ingeleverd werk.
  5. de leerling moet passen in het bij 2) Advies genoemde profiel.
  6. de leerling mag niet zijn blijven zitten of in het lopende schooljaar gaan blijven zitten binnen het niveau dat op dat moment gevolgd wordt.
  7. het Onderwijskundig Rapport van de toeleverende school moet door ons als in orde worden beoordeeld (gelet op de specifieke inrichting van het onderwijs).
  8. Vanaf eind april zal er op de website mogelijkheid zijn om de benodigde formulieren te downloaden. Na ontvangst van de gevraagde informatie beoordeelt de aannamecommissie de toelaatbaarheid. Bij eventuele over-aanmelding wordt er geloot. In de laatste schoolweek krijgt u bericht over eventuele plaatsing.

Leerlingenaanname (mavo/havo/vwo)

De Stichtse Vrije School is als vestiging van de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs, officieel erkend als school voor vmbo-t, havo en vwo. Daarnaast is er de Tobiasstroom voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs. De Tobiasstroom heeft een aparte locatie en een apart aannamebeleid (zie Aanname Tobiasstroom).

Leerlingen die op onze school geplaatst worden dienen in verband met de heterogene klassensamenstelling (mavo-, havo- en vwo-leerlingen, zitten gedurende een 3 jarige brugklasperiode bij elkaar in de klas) en het daaruit voortvloeiende hogere aanspreekniveau, minimaal een vmbo-T advies te hebben van het basisonderwijs.

Maar intelligentie zegt niet alles; voldoende eigen structuur, zelfstandigheid, werkdiscipline en motivatie zijn eveneens van belang voor een goed functioneren binnen ons vrije schoolonderwijs.

Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is het belangrijk dat er een goed antwoord kan worden gegeven op zijn/ haar specifieke onderwijsvraag.

Bij leerlingen met leer- of gedragsproblematiek, een lichamelijke handicap alsmede bij leerlingen die binnen het autistisch spectrum vallen, is individueel overleg en de vraag om vroegtijdig advies van de aannamecommissie belangrijk. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de leerling ook werkelijk op de juiste plaats  terecht komt.